Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Ruffnet Zrt. (továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Mi”) által a felhasználónak nyújtott szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”) szabályait tartalmazza, továbbá szabályozza az ebből eredő jogokat és kötelezettségeket közöttünk és a szolgáltatásunkat igénybe vevők (továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Ön”) között. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-et rá nézve kötelezőnek ismeri el a Szolgáltatóval való szerződéskötés módjától függetlenül. Az Ügyfél -amennyiben egy harmadik fél részére vásárol szolgáltatást- kijelenti, hogy rendelkezik jogi felhatalmazással arra, hogy az adott felet kötelezze a jelen Általános Szerződési Feltételek betartására, és felelősséget vállal a Szolgáltatás használatáért. Ebben az esetben az ÁSZF együttesen alkalmazandó Az Ügyfélre és a harmadik félre. Azáltal, hogy az Ön ÁSZF hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi elfogadja feltételeket, és az Önre nézve kötelező érvényű lesz.

Mi egy magántulajdonban lévő, Magyarországon bejegyzett társaság vagyunk, amelynek székhelye 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47. szám alatt található, cégjegyzékszám: 13-10-041329, vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán, adószám: 23701805-2-13, EU adószám HU23701805. Webhosting-szolgáltatóként világszerte nyújtunk ügyfeleink számára szolgáltatást, ezért felelősségünk, hogy megvédjük Önt, és a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk. A jelen ÁSZF célja annak biztosítása, hogy szolgáltatásaink a lehető legjobb minőségűek maradjanak. Kérjük, figyelmesen olvassa el, mielőtt megrendeli és / vagy igénybe veszi Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásaink megrendelésével és / vagy használatával Ön elfogadja, hogy (i) elolvasta és megértette az Általános Szerződési Feltételeket, és (ii) vállalja, hogy a jelen ÁSZF kötelezi Önt. Az ÁSZF integráns részét képezik a következők:

 • Adatvédelmi Szabályzat;
 • Megrendelések és
 • bármely egyéb, a jelen ÁSZF-be belefoglalt, ahhoz csatolt vagy abban hivatkozott dokumentum. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et időnként módosítsa.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, de minden ilyen változásról értesíti Önt. A módosított ÁSZF a Szolgáltató honlapján (www.ruffnet.hu) való közzététel napján lép hatályba. Kérjük, amennyiben kérdése, észrevétele vagy panasza van bármelyik szabályzatunk vagy a jelen ÁSZF tekintetében, vegye fel velünk a kapcsolatot.

1. Szolgáltatások

 • 1.1. A jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatások jellemzői és részletei a hatálybalépés napjától kezdve megtalálhatók a Szolgáltató weboldalán, vagy bármely, a Szolgáltatás (Megrendelés) kiválasztásához használt megrendelőlapon. A Szolgáltató jogosult időnként egyoldalúan módosítani az általa kínált termékeket és szolgáltatásokat. Ha a vonatkozó termék jellemzői a hatálybalépés dátumát követően megváltoznak, a Szolgáltató nem köteles a módosítani a Szolgáltatást a változásnak megfelelően. A szolgáltatásokra és termékekre a vonatkozó termékoldalon leírtak szerint a Szolgáltató Szolgáltatásként hivatkozik.
 • 1.2. A Szolgáltatás bizonyos részeit harmadik fél nyújhatja. Ezek a harmadik fél fenntarthatja magának a jogot az általa nyújtott szolgáltatás megváltoztatására, beleértve a lényeges változtatásokat is. A Szolgáltató a kereskedelmi ésszerűség keretein belül vállalja, hogy értesíti az Ügyfelet az ilyen változásokról. Az Ügyfél jogosult felmondani a megállapodást, ha egy ilyen változás lényegesen érinti a Szolgáltatást.

2. Időbeli hatály

 • 2.1. A jelen ÁSZF a Szolgáltató weblapján való közzététel napján lép hatályba („Hatályba lépés napja”).
 • 2.2. A jelen ÁSZF időbeli hatálya a Hatálybalépés napján kezdődik és a Megrendelésben meghatározott időtartamig (Kezdeti időszak) tart. A kezdeti időtartam lejárta után az ÁSZF egymást követő, azonos hosszúságú időszakokra (Megújulási időszak) megújul. Ha a Megrendelés nem tartalmaz kezdeti időszakot, akkor annak időtartama 1 hónap.

3. A szerződés felmondása

 • 3.1. Felmondás a Szolgáltató által
  • 3.1.1. A Szolgáltató jogosult felmondani a szerződést vagy felfüggeszteni, illetve megszüntetni bármely Szolgáltatás nyújtását az Ügyfélhez intézett írásbeli értesítéssel legkésőbb 30 nappal a Kezdeti időszak vagy a Megújítási időszak lejárta előtt.
  • 3.1.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal felmondja, és felfüggessze vagy megszüntesse bármely Szolgáltatás nyújtását, amennyiben: (i) az Ügyfél megsérti a Szolgáltató bármely irányelvét, beleértve a jelen szerződésben hivatkozottakat is; és / vagy (ii) nem fizeti meg az esedékes díjakat. A Szolgáltató ezen felmondási joga nem érinti az egyéb jogainak gyakorlását. Az Ügyfél nem jogosult semmiféle észrevételre vagy tiltakozásra, amennyiben a Szolgáltató gyakorolja ezen a jogait.
  • 3.1.3. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et olyan súlyos jogsértés előfordulása esetén is felmondani, amelyet az Ügyfél nem orvosolt a jogsértésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül. A fent említett értesítéseknek elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az Ügyfél beazonosíthassa a jogsértő tevékenységet és kijavíthassa azt.
  • 3.1.4. Az Ügyfélnek küldött írásbeli értesítésre a jelen ÁSZF 11. szakaszában foglaltakat kell alkalmazni.
 • 3.2. Felmondás az Ügyfél által
  • 3.2.1. Az Ügyfél jogosult felmondani a szerződést vagy felfüggeszteni, illetve megszüntetni bármely Szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltatóhoz intézett 3.2.3. szakasz szerinti írásbeli értesítéssel legkésőbb 30 nappal a Kezdeti időszak vagy a Megújítási időszak lejárta előtt.
  • 3.2.2. Az Ügyfél jogosult a jelen ÁSZF-et olyan súlyos jogsértés előfordulása esetén is felmondani, amelyet a Szolgáltató nem orvosolt a jogsértésről szóló 3.2.3 szakasz szerinti írásbeli értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül. A fent említett értesítéseknek elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a Szolgáltató beazonosíthassa a jogsértő tevékenységet és kijavíthassa azt.
  • 3.2.3. A Szolgáltatóhoz intézett értesítés feltételei a következők:
   • 3.2.3.1 A Ruffnet Ügyfél-portálra történő bejelentkezéssel válassza ki a megszüntetni kívánt szolgáltatásokat (felmondás esetén akár az összes szolgáltatást is beleértve), majd kattintson a „Megszüntetési kérelem” gombra.
   • 3.2.3.2 Hozzon létre számlát a Ruffnet kliens portálon keresztül és kérje a megszüntetést.
  • 3.2.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megszüntetés hatályba lépése 2 munkanapig is eltarthat. Feltéve, hogy az Ügyfél a megszüntetést a Ruffnet Ügyfél-portálon keresztül végzi, és a megszüntetés időpontjának az „azonnal” lehetőséget választja, a Szolgáltatás a kérelem elküldésével automatikusan megszűnik. Ha az Ügyfél a „következő esedékes időpont” lehetőséget választja, a Szolgáltatás a következő esedékes dátumon szűnik meg.
  • 3.2.5 Amennyien az Ügyfél a Pénzvisszafizetési garancia keretében kívánja megszüntetni a Szolgáltatást és teljes vagy részleges visszatérítést követel, létre kell hoznia egy Számlajegyet a Ruffnet Ügyfél-portálon keresztül. A visszatérítés a fizetési módtól függően akár 10 napig is eltarthat.

4. Díjak és díjfizetés

 • 4.1 Az Ügyfél felel a megrendelésében vagy a Szolgáltató által a számlázás előtt küldött értesítésben meghatározott díjak megfizetéséért. A díjak esedékességének napja a továbbiakban: „Esedékesség napja”. Ha a Megrendelés nem határoz meg esedékességet, a díj havonta esedékes. Az Ügyfél fiókjának megnyitásával vagy a jövőbeni frissítésekkel kapcsolatos díjak egyszeriek; az így felszámított díjakat a Szolgáltató semmilyen oknál fogva nem téríti vissza. A szolgáltatások díja előre fizetendő, és azt az Ügyfél köteles a szolgáltatás nyújtásának időszaka előtt vagy a vonatkozó számlán szereplő esedékességet követő 3 napon belül megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató nem folytat promóciós tevékenységet, nem biztosít az árból kedvezményt, és nem nyújt több vagy kevesebb szolgáltatást, mint amire az Ügyfél szerződött, kivéve, ha az Ügyfél módosítja megrendelését a Ruffnet ügyfélszolgálati munkatársával való egyeztetés során.
 • 4.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettsége annak függvénye, hogy az Ügyfél az esedékes díjakat megfizette. Az Ügyfél köteles a Díjakat beszámítás és levonás nélkül megfizetni. Az Ügyfél felelőssége biztosítani, hogy a Szolgáltató megfizetett a Díjakat megkapja. A díjak akkor számítanak befizetettnek, amikor a bank azt a Szolgáltató számláján jóváírja. Bármilyen okból történő fizetési késedelem esetén a Szolgáltató – a rendelkezésére álló bármely más igényérvényesítési lehetőség mellett- a késedelmes összeg legfeljebb 10% -ának megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel az Ügyfélnek. Ezt az összeget az Ügyfélnek meg kell fizetnie (az esetleges hátralékokkal együtt) ahhoz, hogy az egyenlege rendezésre kerüljön és a Szolgáltató ne éljen további igényérvényesítési lehetőségekkel. Amennyiben fiókját valamilyen okból felfüggesztjük, - kivéve a jelen ÁSZF megsértését - a díjak továbbra is felszámításra kerülnek. Az összes díj időben történő befizetése érdekékében a számlázási folyamat a következőképpen zajlik:
  • 4.2.1 a Szolgáltató a Szolgáltatásokról számlát generál azt megküldi az Ügyfélnek az esedékesség dátuma előtt 10 nappal;
  • 4.2.2 az esedékesség dátuma előtt 3 nappal emlékeztetőt küld;
  • 4.2.3 az esedékesség dátuma után 1 nappal késedelmi emlékeztetőt küld; és
  • 4.2.4 az esedékesség dátuma után 2 nappal pedig egy második késedelmi emlékeztetőt küld.
 • 4.3 Ha a szolgáltatás használata felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerül, mert az Ügyfél megsértette a jelen ÁSZF-et, vagy az abban foglalt megállapodások, irányelvek vagy előírások bármelyikét, a Szolgáltató nem téríti vissza vagy írja jóvá a befizetett díjakat. Az SLA nem vonatkozik a Szolgáltatás használatának az ÁSZF megsértése miatti megszakításaira. Az Ügyfél vállalja, hogy mentesíti a Szolgáltatót minden olyan panasz alól, amely szerint az ilyen zavarok kárt okoztak az Ügyfélnek vagy egy harmadik félnek, függetlenül attól, hogy tájékoztatta-e a Szolgáltatót erről.
 • 4.4 Ha az Ügyfél bankja nem teljesít, akkor számláját a Szolgáltató késedelmesnek tekinti. Fiókjának visszaállításához annak felfüggesztése vagy törlése esetén a késedelem okától függően az Ügyfél köteles megfizetni: (i) a törvény által megengedett kamatot és az esetleges késedelmi díjakat; (ii) behajtási díjakat, beleértve az ügyvédi költségeket; és / vagy (iii) a Szolgáltató bankja által felszámított díjakat. Előfordulhat, hogy belátásunk szerint az Ügyfél köteles fizetni minden a felmerülő bank nemteljesítítésével kapcsolatban felmerülő költséget.
 • 4.5 Az Ügyfél választása szerint vásárolhat olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket egy harmadik fél nyújt a Szolgáltató közvetítésével (Harmadik fél szolgáltatásai). Előfordulhat, hogy a harmadik fél által nyújtott szolgáltatás díja nem a kézbesítés hónapjában kiállított számlán jelenik meg. Az Ügyfél vállalja, hogy megfizeti a harmadik fél szolgáltatásáért kiszabott díjat függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el a kézbesítés dátuma és a számlázás napja között.
 • 4.6 Amennyiben az Ügyfél hibát vél felfedezni a kiállított számlában, a Szolgáltatóval írásban veheti fel a kapcsolatba a jelen ÁSZF szerint. A Szolgáltató attól függően köteles figyelembe venni az Ügyfél igényét, hogy írásban nyújtotta-e be, illetve, hogy elegendő tényt tartalmaz-e ahhoz, hogy követelését kivizsgálhassa. Ezt az értesítést a Szolgáltatónak legalább 5 nappal az esedékességi dátum előtt meg kell kapnia. Az Ügyfél lemond a jogáról, hogy a panaszt tegyen a díjak miatt, amennyiben nem tartja be a fent említett határidőt. Ha a Szolgáltató az Ügyfél igényét megalapozottnak találja, a vitatott összeget jóváírja következő esedékes számlán.

5. A Szolgáltatás igénybevétele

 • 5.1 Az Ügyfélnek pontos és naprakész kapcsolattartási adatokat kell a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania, hogy az kapcsolatba léphessen vele. Ez magában foglalja, de nem kizárólag, a nem a profil létrehozásához használt e-mail címeket, és a telefonos elérhetőségeket. Az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a megadott e-mail cím mindig naprakész legyen. A Szolgáltató nem felelős semmilyen követelésért, kártérítésért, díjért vagy egyébért, amelyek a fiók pontatlan vagy használhatatlan elérhetőségei miatt történő megszüntetés vagy felfüggesztés során következtek be. Bármilyen hamis kapcsolattartási adat megadása a fiók megszüntetését vonhatja maga után. Az Ügyfél a kapcsolattartási adatait bármikor frissítheti, a Ruffnet ügyfél-portál használatával vagy a segítség menüpont megnyitásával.
 • 5.2 A Szolgáltatások használatát a Használati Feltételek és az Adatvédelmi szabályzat szabályozzák. Abban az esetben, ha ellentmondások vannak s jelen ÁSZF és az AUP, vagy az Adatvédelmi szabályzat között, elsőként az AUP, majd az Adatvédelmi szabályzat irányadók ebben a sorrendben.
 • 5.3 A Szolgáltatás csak jogszerűen használható. Az Ügyfél felelőssége, hogy az alkalmazandó jogszabályokat megismerje és betartsa.
 • 5.4 Az Ügyfél a Szolgáltatást az ésszerűség elvének megfelelően veheti igénybe. Az Ügyfél nem jogosult a) jelentősen leterhelni a Szolgáltató rendszereit, a hálózatait és / vagy más erőforrásait, beleértve a CPU-kat és a szervereit is; b) zavarni a más ügyfeleknek nyújtott szolgáltatást. Szinén nem használhat az Ügyfél túlzott sávszélességet. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatás használatát, amennyiben az meghaladják a szolgáltatás mértékének más ügyfelek által történő használatát.
 • 5.5 Az Ügyfél vállalja, hogy együttműködik a Szolgáltatóval a szolgáltatás használatának megkönnyítése érdekében. Ez az együttműködés magában foglalja, de nem kizárólag, az elérhetőségi és számlázási adatok pontos megadását, a „szerverkész” anyagok tervezését és annak biztosítását, hogy az Ügyfél, az alkalmazottai és / vagy ügynökei elegendő műszaki szakértelemmel rendelkeznek a szolgáltatás használatának megértéséhez.
 • 5.6 Az ÁSZF felmondásával vagy lejártával az Ügyfél fiókja megszüntetésre kerül. Ezután a Szolgáltató nem felelős e-mailek vagy egyéb üzenetek továbbításáért. A Szolgáltató javasolja, hogy az átmeneti időszak alatt az Ügyfél tartsa aktívan a fiókját, amennyiben szeretné azt kommunikációra használni.

6. Használati feltételek

 • 6.1 Megengedett használat
  A Szolgáltató megköveteli minden Ügyféltől, hogy felhőalapú szolgáltatásunkat mások jogainak tiszteletben tartásával használja. Az Ügyfélnek különösen a következő szabályokat kell betartania szolgáltatás használatakor, és gondoskodnia kell arról, hogy leányvállalatai, alkalmazottai, ügynökei és képviselői is betartsák:
  • 6.1.1 Sértő magatartás:
   Ne zaklasson, ne fenyegessen vagy rágalmazzon sem személyt, sem csoportot vagy jogi személyt! Ne létesítsen további kapcsolatot azzal, aki ezt kifejezetten elutasította! Nem használjon etnikai vagy vallási szempontból sértő kifejezéseket senkivel szemben!
  • 6.1.2 Adatvédelem:
   Tilos sértse bárki magánélethez való jogát. Az érintett írásbeli beleegyezése nélkül tilos bármilyen cím, e-mail címet, felhasználónév vagy más, személyazonosításra alkalmas információ gyűjtése vagy nyilvánosságra hozatala. Tilos a személyazonossággal visszaélés, vagy az abban való közreműködés.
  • 6.1.3 Üzleti és szellemi tulajdon:
   Ne sértse meg bármely személy vagy szervezet szerzői jogait, védjegyeit, üzleti titkait vagy egyéb szellemi tulajdonjogait. Ne reprodukáljon, ne tegyen közzé vagy terjesszen szoftvert, hangfelvételt, videofelvételt, fényképet, cikket vagy más szerzői alkotást a szerzői jog tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül. Ne sértse meg a szerződésen alapuló, a magánélethez való vagy a vagyonkezelői jogokat, az üzleti titkokat vagy más bizalmas információkat.
  • 6.1.4 Hackelés, vírusok és hálózati támadások:
   Engedély nélkül ne lépjen be semmilyen számítógépbe vagy kommunikációs rendszerbe, beleértve a Szolgáltatás nyújtásához használt számítógépeket is. Ne próbáljon belépni egyetlen biztonsági rendszerbe sem, vagy letiltani azokat. Ne terjesszen szándékosan számítógépes vírust, ne indítson túlterheléses támadást, és semmilyen más módon ne próbálja megzavarni semmilyen számítógép, kommunikációs rendszer vagy webhely működését. Ne próbáljon meg hozzáférni a Szolgáltatás többi felhasználójának fiókjához, vagy más módon beavatkozni azokba. Ne folytasson olyan tevékenységet, amely adathalászatot, hackelést vagy más rosszindulatú cselekményt valósít meg vagy segít elő; és amely rosszindulatú kódokat, alkalmazásokat terjeszt; vagy amely megzavarja vagy veszélyezteti bármely számítógép, szerviz vagy rendszer normál és megfelelő működését.
  • 6.1.5 Spam:
   Ne küldjön tömeges, kéretlen e-maileket („Spam”), és ne értékesítsen vagy forgalmazzon Spam által hirdetett vagy ahhoz kapcsolódó termékeket vagy szolgáltatásokat. Semmilyen módon ne segítse elő és ne működjön együtt spam terjesztésében. Ne sértse a spamellenes törvényeket, szabályokat vagy előírásokat.
  • 6.1.6 Csalás:
   Ne tegyen csalárd ajánlatokat termékek, szolgáltatások vagy befektetések eladására vagy vásárlására. Ne tévesszen meg senkit egy kereskedelmi ügylet részleteivel vagy jellegével kapcsolatban. Ne vegyen részt piramisjátékokban, és ne kövessen el, vagy segítsen elő csalást.
  • 6.1.7 Jogsértés:
   Ne sértse meg az alkalmazandó jogszabályokat, beleértve korlátozás nélkül a szellemi tulajdonra vonatkozó, az exportellenőrzési, a gyermekpornográfiai vagy az itt hivatkozott egyéb jogszabályokat. Ne továbbítson, terjesszen, tegyen közzé, tároljon vagy bocsásson rendelkezésre olyan adatot vagy anyagot, amely a gyermekpornográfiát, kegyetlenséget, erotikát, nem konszenzuson alapuló szexuális tevékenységet vagy bármi obszcént ábrázol, segít elő, vagy bármilyen módon kapcsolódik hozzá; vagy amely illegális tevékenységre, erőszakra vagy kegyetlenségre ösztönöz, felbujt, illetve azt elősegíti.
 • 6.2 Továbbérvényesítés
  Az Ügyfél vállalja, hogy továbbítja az ezen Használati Feltételekben foglalt kötelezettségeit saját ügyfelének és végfelhasználóinak és együttműködik a Szolgáltatóval a jelen Feltételek végrehajtásában és adminisztrációjában. Az Ügyfél ügyfele vagy más végfelhasználó által a Feltételek bármely megsértése az ÁSZF és a Feltételek az Ügyfél általi megsértésének tekintendő.
 • 6.3 Biztonság
  Az Ügyfél kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy az adatai biztonságban legyenek, a bizalmas információk bizalmasak maradjanak, és hogy ne tegye ki vállalkozását olyan kockázatoknak, amelyeket nem vállal. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azonnali lépéseket tegyen az Ügyfél fiókjának felfüggesztése vagy megszüntetése érdekében előzetes értesítéssel vagy anélkül, ha -a Szolgáltató saját és kizárólagos belátása szerint- az Ügyfél, az ő ügyfele vagy bármely végfelhasználó olyan tevékenységeket folytat, amelyek veszélyeztetik a szolgáltatás biztonságát és más ügyfelek, vagy általában az Internet biztonságát.
 • 6.4 A jogsértés következményei
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, hogy egy adott tevékenység vagy mulasztás a jelen Feltételek megsértését jelenti-e. A Feltételek bármilyen megsértése az Ügyfél számlájának felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez és / vagy jogi lépésekhez vezethet a Szolgáltató saját belátása szerint előzetes értesítéssel vagy anélkül. A fentieken felül vagy helyett, a Szolgáltató saját belátása szerint követelheti az Ügyféltől a Feltételek megsértésével kapcsolatos nyomozás és jogorvoslati költségek megfizetését. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen más, helyesnek ítélt intézkedést meghozzunk. Az Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja a Szolgáltatót és minden olyan követeléssel szemben, amely szerint az e szakasz alapján tett intézkedése miatt kér érte az Ügyfelet vagy bármely olyan felet, aki rajta keresztül követelt, például saját ügyfelét vagy végfelhasználóját.
 • 6.5 A Használati feltételek felülvizsgálata
  Az Internet és a Szolgáltatás folyamatosan fejlődő jellege miatt a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor megváltoztassa egy új verzió közzétételével és a felhasználónak küldött írásbeli értesítéssel akár e-mailben, akár az Ügyfél profilján, esetleg a Szolgáltatás felületén. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ezen jog fenntartásához. A Feltételek új verziója az értesítés napján lép hatályba.

7. Licencek és szellemi tulajdon

 • 7.1 A Szolgáltató egy nem kizárólagos, nem átruházható, világszerte jogdíjmentes licencet bocsát az Ügyfél rendelkezésére, hogy ezt a technológiát kizárólag a szolgáltatások eléréséhez és használatához vegye igénybe. Ez a licenc a jelen ÁSZF lejártával vagy felmondással szűnik meg. A fent említettek kivételével ez a licenc nem biztosít további jogokat az Ügyfélnek. A technológiákra vonatkozó minden jog, jogcím és érdekeltség a Szolgáltató vagy licencadó fél tulajdonát képezi. Az Ügyfélnek tilos megkerülnie bármely eszközt, amelyet a Szolgáltató vagy licencadó tulajdonosi érdekeinek védelmére terveztek. Továbbá az Ügyfél nem változtathatja meg a technológiát.
 • 7.2 Az Ügyfél a Szolgáltató és a rajta keresztül szolgáltatást nyújtó harmadik fél rendelkezésére bocsát egy nem kizárólagos, nem átruházható, világszerte érvényes, jogdíjmentes licencet az általa vagy az ő ügyfelei által nyújtott tartalom, technológia és információk felhasználására, terjesztésére, továbbítására és tárolására a Szolgáltatással összefüggésben. Ez a licenc a jelen ÁSZF lejártával vagy felmondásával szűnik meg. A technológiával kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség az Ügyfél vagy az ő licencadói tulajdonát képezi.

8. Képviselet és szavatosság

 • 8.1. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy: (i) rendelkezik a Szolgáltatás használatához szükséges tapasztalattal és ismeretekkel; (ii) olyan anyagot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, amelyet a Szolgáltatás megfelelő nyújtása érdekében, külön erőfeszítés nélkül alkalmazhat; és / vagy (iii) megfelelő ismeretekkel rendelkezik a Szolgáltatás által támogatott funkciók adminisztrációjáról, tervezéséről és működtetéséről a Szolgáltatás előnyeinek kihasználása érdekében.
 • 8.2. Az Ügyfél kifejezetten szavatolja, hogy az összes, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, vagy a Szolgáltatás használatával hozzáférhető vagy továbbított anyagok tekintetében tulajdonjoggal, jogcímmel és érdekeltséggel vagy a megfelelő lincencekkel rendelkezik. Továbbá garantálja, hogy amennyiben egy harmadik féllel üzleti kapcsolatban áll a Szolgáltatáson keresztül, ez a fél is rendelkezik az e bekezdésben foglalt tulajdonjogokkal.

9. Felelősség kizárása

 • 9.1 SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA A MEGISMERT ÉS MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN TÖRTÉNIK. A JELEN ÁSZF-BEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL A SZOLGÁLTATÓ NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT SEM KIFEJEZETTEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN. A JELEN FELELŐSSÉG KIZÁRÁSNAK RÉSZÉT KÉPEZI, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A JOGSZAVATOSSÁG, ALKALMASSÁG EGYÉB CÉLRA VAGY KERESKEDELMI FOGALOMBAHOZATALRA, ÉS JOGCÍM. A SZOLGÁLTATÓ NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN, HIBÁKTÓL, VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁRTÉKONY PROGRAMOKTÓL MENTES ÉS BIZTONSÁGOS. TOVÁBBÁ KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁS KÖZEVETÍTÉSÉVEL AZ ÜGYFÉLTŐL, AZ ÜGYFÉLHEZ TOVÁBBÍTOTT VAGY AZ ÜGYFÉLNÉL, ILLETVE AZ Ő ÜGYFELÉNÉL TÁROLT ADATOKAT ILLETŐEN. A SZOLGÁLTATÓ SZINTÉN KIZÁRJA A FELELŐSSÉGET MINDEN HARMADIK FÉL ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS SZAVATOSSÁGÁT ILLETŐEN, ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTTKÉNT JELENIK MEG. A HARMADIK FÉL ÁLTAL A SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE VÁLLALT GARANCIA NEM SZÁLL ÁT AZ ÜGYFÉLRE ILLETVE AZ ÜGYFÉL NEM HIVATKOZHAT ARRA, HOGY ENNEK A GARANCIÁNAK A JOGOSULTJA LENNE.
 • 9.2 Ez a felelősségkizáró nyilatkozat kiterjed minden olyan szóbeli vagy írott információra, amelyek Ügyfél tudomására jutnak a Szolgáltatóról, az alkalmazottjairól, beszállítókról, ügynökökről vagy kapcsolt vállalatokról. az Ügyfél nem hivatkozhat ezen információkra.
 • 9.3 Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a Szolgáltató számára, hogy kizárjon bizonyos szavatossági igényeket. Amennyiben ez irányadó az Ügyfél esetére, ez a nyilatkozat az kapcsolódó jogszabályok által megengedett szintig alkalmazható.

10. Felelősség korlátozása

 • 10.1 Semmilyen esetben nem terjed ki a szolgáltató felelőssége az összesített díjakra, amiket az Ügyfél 3 hónapon keresztül megfizetett a szolgáltató részére az ilyen felelősségnek alapul szolgáló eseményt megelőzően. A jelen bekezdés alkalmazásában a Szolgáltatóra vonatkozó kifejezéseket úgy kell értelmezni, hogy azok magukban foglalják a szolgáltató alkalmazottait, ügynökeit, tulajdonosait, igazgatóit, tisztségviselőit, kapcsolt vállalatait és a harmadik feleket, akik a Szolgáltatón keresztül nyújtanak az Ügyfelek részére szolgáltatást.
 • 10.2 Az Ügyfél vállalja, hogy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig semmilyen körülmények között -beleértve, de nem kizárólag a gondatlanságot is- nem vonja felelősségre a Szolgáltatót, a licencadóit, ügynökeit, alkalmazottait, tisztségviselőit és beszállítóit közvetett, véletlen, különös, következményi vagy büntetőjogi kárért. Ezek lehetnek -nem kizárólagosan- fiók elvesztéséből eredő kár, profit kiesés, költségmegtakarítás, bevételek, üzlet, adatok, használat vagy az Ügyfél, a végfelhasználó vagy harmadik fél oldalán keletkezett bármely vagyoni kár. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a fenti korlátozások alkalmazandók szerződéses, szerződésen kívüli tevékenységre, illetve akkor is, ha a Szolgáltatót a kár bekövetkezésének lehetőségéról tájékoztatták. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a Szolgáltató számára, hogy kizárja vagy korlátozza a véletlen és a következményi károkért való felelősséget. Ebben az esetben a Szolgáltató felelősségének korlátozása a jogszabályok által megengedett mértékig terjed.
 • 10.3 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy felelős az adatok biztonsági másolatainak megőrzéséért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a bármilyen okból történő adatvesztésért és a hálózaton keresztül továbbított, fogadott vagy tárolt adatokhoz, információkhoz vagy tartalmakhoz való illetéktelen hozzáférésért, vagy azok sérüléséért, törléséért, lopásáért, megsemmisítéséért, megváltoztatásáért vagy véletlen közzétételéért.

11. Kártalanítás

 • 11.1 Az Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja és nem vonja felelősségre a Szolgáltatót és annak anya-, leány-, illetve kapcsolt vállalatait, illetve harmadik fél szolgáltatóit, és annak tisztségviselőit, vezetőit, alkalmazottait, részvényeseit, ügynökeit (továbbiakban: kártalanított fél, együttesen: kártalanított felek) semmilyen panasz, kár, veszteség, felelősség, per, kereset, eljárás (akár jogi, akár közigazgatási) és költség (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi díjakat) alapján felmerülő követelésért, amit egy harmadik fél nyújt be vagy érvényesít bármelyik kártalanított féllel szemben, és amely a következőkből ered, vagy azokkal kapcsolat: (i) a Szolgáltatás használata; (ii) a Szolgáltató irányelveinek és szabályzatainak megsértése; (iii) a jelen ÁSZF-ben foglalt nyilatkozatok, garanciák vagy egyezségek megszegése; (iv) az Ügyfél bármilyen cselekvése vagy mulasztása. A jelen szakasz rendelkezései az ÁSZF megszűnése esetén is fennmaradnak. E bekezdés alkalmazásában az Ügyfél megjelölésére használt kifejezések magukban foglalják az Ügyfelet, az ő ügyfeleit, webhelye látogatóit, valamint termékeinek vagy szolgáltatásainak felhasználóit, amelyek használatát a Szolgáltató segíti elő. A félreértések elkerülése végett, a követelésnek kifejezetten tartalmaznia kell a Szolgáltatás használatával, a szabályzat vagy bármely nyilatkozat, garancia vagy egyezség megszegésével, illetve bármely tevékenységgel vagy mulasztással kapcsolatban kézhez kapott bírósági idézés vagy végzés feldolgozását és megválaszolását. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen követeléssel kapcsolatban felmerült költségeket vagy kiadásokat kiszámlázza az Ügyfélnek, ideértve az ügyvédi díjakat és a személyzet által a helyzet orvoslására fordított időt. Az Ügyfél vállalja, hogy ezeket a számlákat késedelem nélkül megfizeti.

12. Értesítések

 • 12.1 Az értesítések a https://www.ruffnet.hu weboldalon elérhető Ruffnet Ügyfél-portálon keresztül az Ügyfél által megadott címre kerülnek kiküldésre. Az Ügyfél felel azért, hogy pontos címet adjon meg.
 • 12.2 Az Ügyfél a szolgáltatóhoz fordulhat információért a legtöbb esetben, beleértve a technikai támogatást és a számlázást. A jelen ÁSZF-fel és egyéb szabályzatokkal kapcsolatos észrevételek esetén az Ügyfélnek közvetlenül a Szolgáltatóhoz kell fordulnia a weboldalon megadott címen, ha a jelen ÁSZF másképpen nem rendelkezik.

13. Vis major

Az esedékes pénzfizetési kötelezettség kivételével egyik fél sem felel a késedelemért vagy a teljesítés elmulasztásáért a mulasztó fél ésszerű ellenőrzésén kívül álló események miatt, ideértve a földrengést, munkaügyi vitákat, ellátási hiányokat, zavargásokat, háborút, tűzveszélyt, járványt, a telekommunikációs adathordozók meghibásodását vagy a közönséges adathordozók késlekedését vagy más, elháríthatatlan okból fakadó körülményeket. A mentesített fél kötelezettségei és jogai nap mint nap meghosszabbodnak a menthető késedelem időszakával megegyező időtartamra. Az ilyen esemény által érintett fél a lehető leghamarabb, de legkésőbb esemény kezdetétől számított tíz napon belül értesíti a másik felet.

14. Az alkalmazandó jog, joghatóság és az illetékesség megválasztása

A jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások és szabályzatok érvényességére, értelmezésére és teljesítésére kizárólag a magyar jogszabályok alkalmazandók. A felmerülő jogvitákban a felek kikötik a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét. Ha az Ügyfél, aki nem foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, nem fogadja el ezt a bírósági kikötést, jogosult a Ruffnet bírósági kikötését követő 30 napon belül választani egy jogszabályok alapján illetékes bíróságot. A jelen ÁSZF bármely rendelkezései és / vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások és szabályzatok esetleges érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét. Ebben az esetben a felek meghatározzák az új rendelkezéseket, amelyek a jogi keretek között a lehető leginkább megegyeznek az eredeti Általános Szerződési Feltételek és / vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások és szabályzatok céljával. A felek kifejezetten kizárják az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ Egyezmény alkalmazását.

15. Jogról való lemondás

A jelen ÁSZF vagy bármely szabályzat szerinti jogról való lemondás, valamint a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött semmilyen megállapodás nem képezi erről vagy bármely más, Szolgáltató ÁSZF szerinti jogáról való lemondását.

16. Átruházás

A jelen ÁSZF-et Szolgáltató szabadon átruházhatja. Az Ügyfél általi átruházás kizárt. A jelen ÁSZF-ben foglalt jogok és kötelzettségek kiterjednek a vállalati jogutódokra és a szerződésátruházásban részes felekre.

17. Elválaszthatóság

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF rendelkezését jogellenesnek vagy bíróság által végre nem hajthatónak nyilvánítja, az ilyen feltételek érvénytelennek tekintendők. A jelen ÁSZF fennmaradó rendelkezései hatályban maradnak. A fentiek ellenére, ha a jelen bekezdés alkalmazandóvá válik, és ennek eredményeként az ÁSZF bármelyik fél érdekeit jelentősen veszélyezteti, amint azt az adott fél saját belátása szerint meghatározza, az érintett fél az ÁSZF-et írásbeli értesítéssel felmondhatja.

18. Megbízás kizárása

A jelen ÁSZF nem hoz létre megbízási, partnerségi, kapcsolt vállalkozási vagy franchise kapcsolatot. Egyik félnek sincs joga vagy felhatalmazása, és nem vállalhat semmilyen jellegű kötelezettséget a másik fél nevében, illetve semmilyen tekintetben nem kötelezheti a másik felet.

19. Túlélő rendelkezések

A 7-11. szakasz hatályban marad az ÁSZF megszűnése vagy lejárta esetén is, minden olyan szakasszal együtt, amelynek fennmaradása célszerű.